01-03-2010

Uruchomione e-Usługi

Informujemy że zostały uruchomione eUsługi w Gminie Lipowa.


Archiwum

O projekcie

Projekt zakłada dostęp do e-usług poprzez wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów. Głównym założeniem jest sprawne i skuteczne poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną, a także usprawnienie zarządzania Gminą z wykorzystaniem już działających systemów na poziomie powiatu i województwa. Poprzez realizację projektu zostanie spełniony główny cel priorytetu Społeczeństwo Informacyjne tj. Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie.

Realizacja zamierzeń celów projektu, możliwa jest dzięki połączeniu następjących systemów:

 • Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD)
 • Elektroniczną Skrzynkę Podawczą  (ESP)
 • Moduł e-Urząd.

Projekt ten zgłaszany jest przez Gminę Lipowa, celem uzyskania współfinansowania kosztów jego realizacji środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego. Beneficjentem projektu jest Gmina Lipowa. Tytuł projektu brzmi :
 
„e-lipowa – budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Lipowa”

Cele niniejszego projektu to:

 • Poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy Lipowa drogą elektroniczną
 • Podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy,
 • Obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Gminy usług publicznych,
 • Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • Poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy,
 • Kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli.

Proponowanym rozwiązaniem technologicznym, zmierzającym do osiągnięcia zamierzonych celów, jest wdrożenie w Urzędzie Gminy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą - specjalistycznego, innowacyjnego rozwiązania informatycznego, które integruje wewnętrzne moduły zarządzania Gminą z obiegiem dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z klientami (e-Urząd). Działając na tej płaszczyźnie Zintegrowany System Zarządzania Gminą wychodzi z ram e-Administracji (back-office’u) i staje się klasycznym front-officem – realizację polityki e-Goverment.

Działania, które podjęte zostaną w ramach realizacji niniejszej inwestycji to:

 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności
 • Prace przygotowawcze, w tym podpisanie umowy z UM
 • Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych oraz wybranie wykonawców usług i dostawców sprzętu
 • Rzeczowa realizacja projektu - zakupy inwestycyjne
  • Zakup instalacja oprogramowania bazodanowego do współpracy z ESOD.
  • Zakup instalacja i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (ESOD)i Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
  • Zakup, instalacja i wdrożenie pozostałego oprogramowania typu back Office
  • Zakup, instalacja i wdrożenie Elektronicznego Podpisu Kwalifikowanego
 • Szkolenia z zakresu wdrożonego projektu dla Urządników - cross-financing
 • Promocja wdrożonego projektu
 • Monitoring, sprawozdawczość i rozliczenie projektu
 • Nadzór Inżyniera projektu

Dzięki wprowadzeniu nowych usług liczba odbiorców będzie narastać wraz ze wzrostem poziomu informatyzacji na terenie gminy Lipowa. Wzrost popytu na usługi e-Government będzie wynikać głównie z wygody realizacji spraw nie w Urządzie lecz w domu lub w pracy za pośrednictwem Internetu dzięki czemu będzie możliwa duża oszczędność czasu i pieniędzy. Pod kątem Urządników nowa infrastruktura będzie pomocna w szybszym i wygodniejszym realizowaniu zadań co znacząco wpłynie na komfort pracy z jednej strony a z drugiej zwiększenie ilości potencjalnych petentów, których Urządnik może obsłużyć.