01-03-2010

Uruchomione e-Usługi

Informujemy że zostały uruchomione eUsługi w Gminie Lipowa.


Archiwum

Dla beneficjenta

Głównym celem niniejszego projektu jest:

 • Poszerzenie oferty usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy Lipowa drogą elektroniczną
 • Podniesienie jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Gminy,
 • Obniżenie kosztów świadczenia przez Urząd Gminy usług publicznych,
 • Zwiększenie stopnia wykorzystywania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu,
 • Poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy,
 • Kreowanie społeczeństwa informacyjnego, poprzez zwiększenie zakresu usług informatycznych i potencjalnych korzyści dla obywateli.

Jest to uwarunkowane wdrożeniem w Urządzie Gminy Zintegrowanego Systemu Zarządzania gminą - specjalistycznego, innowacyjnego rozwiązania informatycznego, które integruje wewnętrzne moduły Zarządzania gminą z obiegiem dokumentów (ESOD) oraz systemem interakcji z klientami (e-Urząd). Działając na tej płaszczyźnie Zintegrowany System Zarządzania gminą wychodzi z ram e-Administracji (back-office’u) i staje się klasycznym front-officem – realizacją polityki e-Goverment.
 
Cele bezpośrednie przedsięzięcia to:

 • Stworzenie mieszkańcom Gminy możliwości elektronicznego dostępu do załatwiania spraw w Urządzie,
 • Usprawnienie i optymalizacja procesów Zarządzania gminą,
 • Wypracowanie procedur efektywnego Zarządzania majątkiem gminy, a w konsekwencji osiągnięcie wzrostu dochodów oraz zwiększenie zaufania mieszkańców do władz samorządowych,
 • ułatwienie i przyspieszenie dostępu do informacji oraz podniesienie jakości obsługi interesantów w Urządzie Gminy,
 • sprostanie wymogom prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych  i podpisu elektronicznego.

Wśród długofalowych korzyści, płynących ze zrealizowania przedmiotowego projektu wymienić należy:

 • Poprawę struktury budżetu oraz sytuacji finansowej Gminy Lipowa,
 • Podniesienie komfortu zamieszkiwania na terenie Gminy,
 • Redukcja kosztów, ponoszonych przez mieszkańców Gminy oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie,
 • Poprawa wizerunku Gminy w powiecie, a nawet regionie,
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy, (Podniesienie kwalifikacji pracowników Urządu Gminy oraz mieszkańców Gminy i regionu, z zakresu posługiwania się innowacyjnymi systemami informatycznymi).